Any order placed before 11:30 AM (CET) on any weekday is shipped on the same day.

NonOilen®


 

     


Need a sample? Check them out here!


  • After a long-term partnership with the research team of prof. Ing. Pavol Alexy, PhD. from the Slovak Technical University, we are proud to introduce a brand-new material that is like a dream in the plastic world – a fully biodegradable filament for 3D printing.   

   This special material is called NonOilen®.  

    

   This filament is made of polylactic  acid and polyhydroxy butyrate blend (PLA/PHB). The content of PHB improves the toughness, temperature resistance, and especially biodegradability. It perfectly fits into the principles of the circular economy, it can be reused many times, therefore, you can reduce the waste, and once the lifetime ends, it can be recycled. 

    

   Features: 

   • 100% made of polymers from renewable resources (bio-based) 
   • High strength, toughness, hardness 
   • Temperature resistance up to 110 °C  right after 3D printing, no need to anneal 
   • Easy 3D printing comparable with PLA 
   • Long-term durability of printed object 
   • Safe for food contact applications  
   • Objects may be washed in the dishwasher 
   • Barrier properties 
   • Natural silk look 
   • Polymer may be recycled many times with retention of the features 
   • 100% biodegradable in industrial compost and electric composters 
   • Decomposition in compost is about 3x faster than PLA 
   • No microplastics polluting environment is created during the biodegradation 
   • Decomposes only in a biologically active environment 
   • The byproducts from the decomposition process don't cause the greenhouse effect 

     

   Working temperature:

   175195 °C 

   Heated bed: 

   0–50 °C 

   Available diameters: 

   1.75 mm and 2.85 mm 

   Diameter tolerance: 

   +/- 0.05 mm  

   Weight: 

   750 g of filament (+ 210 g spool) 

   The length of the filament: 

   250 m (1.75 mm, 750 g) 

   98 m (2.85 mm, 750 g) 

   RAL | Pantone | HEX: 

   N/A | N/A | N/A 

     

    

   Comparison of our biodegradable filaments: 

    

   PLA Extrafill  

   PLA Crystal Clear  

   Timberfill®  

   NonOilen®  

   Polymer base  

   polylactic acid  

   polylactic acid  

   mixture of biopolymers filled with 15 % of natural fibers  

   polylactic acid and polyhydroxy butyrate blend 

   Mechanical properties  

   stiff 

   stiff 

   brittle  

   tough  

   Biodegradability  

   industrial composter(months) 

   industrial composter(months) 

   industrial composter(months) 

   industrial composter, 

   electric composter (90 days) 

   Temperature resistance  

   without/after annealing  

   55 / 80 °C  

   55 / 110 °C  

   55 / 80 °C  

   110/110 °C  

   Optical properties  

   yellowish, transparent  

   clear, transparent  

   wood-like, non-translucent  

   yellowish, non-translucent  

   Moisture sensitive  

   •••  

   •••••  

   ••••  

   ••  

   Safe for food-contact applications  

   yes  

   yes  

   no  

   yes  

   Recyclability 

   Recyclable usually with loss of mechanical properties  

   Recyclable usually with loss of mechanical properties  

   Not recyclable 

   Recyclable, many times without loss of properties 

    

   The input material was carefully selected to achieve the best processability and final properties. Fillamentum’s products are always produced from the precisely specified type of material, with the highest stability across all the batches. The customers can rely on the best quality at any time they use our filament. 

    

   Food Contact Declaration byrequest on helpdesk@fillamentum.com


_____________________________________________________________________

 •  

  Po dlouhodobé spolupráci s výzkumným týmem prof. Ing. Pavla Alexyho, PhD. ze Slovenské technické univerzity jsme hrdí, že můžeme představit zcela nový materiál, který je jako sen plastikářského světa  zcela biodegradovatelný filament pro 3D tisk. 

  Tento speciální materiál se nazývá NonOilen®. 

   

  Tento filament je vyroben z blendu kyseliny polymléčné a polyhydroxybutyrátu (PLA/PHB). Obsah PHB zlepšuje houževnatost, teplotní odolnost a především biologickou rozložitelnost. Perfektně zapadá do principu cirkulární ekonomiky tím, že může být opakovaně používán, a proto můžete snížit množství vyprodukovaného odpadu a po skončení jeho funkčnosti může být recyklován. 

   

  Vlastnosti:  

  • 100% vyroben z polymerů z obnovitelných zdrojů (bio-based) 
  • Vysoká pevnost, houževnatost a tvrdost 
  • Teplotní odolnost až do 110 °C  hned po vytištění, není potřeba ho vytvrzovat 
  • Snadný 3D tisk srovnatelný s PLA 
  • Dlouhodobá životnost vytištěného objektu 
  • Bezpečný pro aplikace ve styku s potravinami 
  • Objekty mohou být umývány v myčce nádobí 
  • Bariérové vlastnosti 
  • Přírodní hedvábný vzhled 
  • Polymer může být mnohonásobně recyklován při zachování svých vlastností 
  • 100% biologicky odbouratelný v průmyslovém kompostu a elektrickém kompostéru 
  • Rozklad v kompostu je asi 3x rychlejší než PLA 
  • Při biodegradaci nevznikají žádné mikroplasty znečišťující životní prostředí 
  • Rozkládá se pouze v biologicky aktivním prostředí 
  • Vedlejší produkty rozkladu nezpůsobují skleníkový efekt 

   

  Teplota tisku: 

  175195 °C 

  Teplota podložky: 

  0–50 °C 

  Dostupné průměry: 

  1,75 mm a 2,85 mm 

  Tolerance průměru: 

  +/- 0,05 mm  

  Hmotnost: 

  750 g filamentu (+ 210 g cívka) 

  Délka filamentu: 

  250 m (1,75 mm, 750 g) 

  98 m (2,85 mm, 750 g) 

  RAL | Pantone | HEX: 

  N/A | N/A | N/A 

    

   

  Srovnání našich biorozložitelných filamentů: 

   

  PLA Extrafill  

  PLA Crystal Clear  

  Timberfill®  

  NonOilen®  

  Základ polymeru 

  Kyselina polymléčná 

  Kyselina polymléčná 

  Směs biopolymerů plněna 15 % přírodních vláken 

   

  Blend kyseliny polymléčné a polyhydroxybutyrátu 

  Mechanické vlastnosti 

  tuhý 

  tuhý 

  křehký 

  houževnatý 

  Biorozložitelnost 

  Průmyslový kompostér (měsíce) 

  Průmyslový kompostér (měsíce) 

  Průmyslový kompostér(měsíce) 

  Průmyslový kompostér, electrický kompostér (90 dní) 

  Teplotní odolnost 

  Bez vytvrzení/po vytvrzení 

  55/80 °C  

  55/110 °C  

  55/80 °C  

  110/110 °C  

  Optické vlastnosti 

  Nažloutlý, průhledný 

  Čirý, průhledný 

  Podobný dřevu, neprůsvitný 

  Nažloutlý, neprůsvitný 

  Citlivost na vlhkost 

  •••  

  ••••• 

  •••• 

  •• 

  Bezpečný pro styk s potravinami 

  Ano 

  Ano 

  Ne 

  Ano 

  Recyklace 

  Recyklovatelný obvykle se ztrátou mechanických vlastností 

  Recyklovatelný obvykle se ztrátou mechanických vlastností 

  Nerecyklovatelný 

  Recyklovatelný, několikrát bez ztráty vlastností 

   

  Vstupní materiál byl pečlivě vybrán tak, aby bylo dosaženo nejlepší možné zpracovatelnosti a výsledných vlastností. Produkty značky Fillamentum jsou vždy vyráběny z precizně vybraného typu materiálu s nejvyšší stabilitou napříč šaržemi. Zákazníci se mohou spolehnout na nejlepší kvalitu kdykoliv použijí náš filament.  

   

  Prohlášení o shodě pro styk s potravinami na vyžádání na helpdesk@fillamentum.com . 

 •  

  Nach einer langfristigen Partnerschaft mit dem Forschungsteam von prof. Ing. Pavol Alexy, PhD. von der Slowakischen Technischen Universität, sind wir stolz darauf, ein brandneues Material vorstellen zu können, das wie ein Traum in der Kunststoffwelt ist - ein vollständig biologisch abbaubares Filament für den 3D-Druck.

  Dieses spezielle Material wird NonOilen® genannt.

  Dieses Filament besteht aus einer Mischung aus Polymilchsäure und Polyhydroxybutyrat (PLA / PHB). Der Gehalt an PHB verbessert die Zähigkeit, Temperaturbeständigkeit und insbesondere die biologische Abbaubarkeit. Es passt perfekt zu den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft, kann viele Male wiederverwendet werden, und daher wird der Abfall reduziert. Außerdem kann das NonOilen nach Ablauf der Lebensdauer recycelt werden.

   

  Eigenschaften:

  • 100% aus Polymeren aus nachwachsenden Rohstoffen (biobasiert)
  • Hohe Festigkeit, Zähigkeit, Härte
  • Temperaturbeständigkeit bis 110 ° C - direkt nach dem 3D-Druck, d.h. muss nicht geglüht werden
  • Einfacher 3D-Druck vergleichbar mit PLA
  • Langzeitbeständigkeit des Druckobjekts
  • Sicher für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt
  • Gegenstände können in der Spülmaschine gewaschen werden
  • Barriere Eigenschaften
  • Naturseidenoptik
  • Polymer kann unter Beibehaltung der Merkmale viele Male recycelt werden
  • 100% biologisch abbaubar in Industriekompost und Elektrokompostern
  • Die Zersetzung in Kompost ist etwa dreimal schneller als bei PLA
  • Während des biologischen Abbaus entsteht keine Umweltverschmutzung durch Mikroplastik
  • Zersetzt sich nur in einer biologisch aktiven Umgebung
  • Die Nebenprodukte des Zersetzungsprozesses verursachen keinen Treibhauseffekt

   

  Drucktemperatur:

  175–195 °C 

  Heizbetttemperatur: 

  0–50 °C 

  Durchmesser: 

  1.75 mm und 2.85 mm 

  Durchmessertoleranz: 

  +/- 0.05 mm  

  Gewicht: 

  750 g des Filaments (+ 210 g Spule) 

  Länge des Filaments: 

  250 m (1.75 mm, 750 g) 

  98 m (2.85 mm, 750 g) 

  RAL | Pantone | HEX: 

  N/A | N/A | N/A 

   

   

   

  Vergleich unserer biologisch abbaubaren Filamente:

    

  PLA Extrafill  

  PLA Crystal Clear  

  Timberfill®  

  NonOilen®  

  Polymerbasis

  Polymilchsäure

  Polymilchsäure

  Mischung von Biopolymeren, gefüllt mit 15% natürlichen Fasern

  Polymilchsäure und Polyhydroxybutyrat Mischung

  Mechanische Eigenschaften

  steif 

  steif 

  spröde

  zäh

  Biologische Abbaubarkeit

  Industriekomposter

  (Monate) 

  Industriekomposter

  (Monate) 

  Industriekomposter

  (Monate) 

  Industriekomposter, elektrischer Komposter (90 Tage) 

  Temperaturbeständigkeit

  ohne / nach dem Glühen

  55 / 80 °C  

  55 / 110 °C  

  55 / 80 °C  

  110/110 °C  

  Optische Eigenschaften

  gelblich, transparent

  klar, transparent  

  holzartig, nicht durchscheinend

  gelblich, nicht durchscheinend

  Feuchtigkeitsempfindlich

  •••  

  •••••  

  ••••  

  ••  

  Geeignet für Lebensmittelanwendungen

  Ja 

  Ja 

  Nein 

  Ja 

  Recyclingfähigkeit

  ohne Verlust der mechanischen Eigenschaften recycelbar

  ohne Verlust der mechanischen Eigenschaften recycelbar

  nicht recycelbar 

  ohne Verlust der Eigenschaften recycelbar

   

  Das Eingangsmaterial wurde sorgfältig ausgewählt, um die beste Verarbeitbarkeit und die endgültigen Eigenschaften zu erzielen. Die Produkte von Fillamentum werden immer aus dem genau angegebenen Material hergestellt, mit der höchsten Stabilität über alle Chargen hinweg. Die Kunden können sich jederzeit auf die beste Qualität verlassen, wenn sie unser Filament verwenden.

  Erklärung zum Lebensmittelkontakt auf Anfrage unter helpdesk@fillamentum.com

 


 


      

 

  Related products